اثر نم در خاک بستر کابل

اثر نم در خاک بستر کابل

اثر نم در خاک بستر کابل

اثر نم در خاک بستر کابل

 

نم یا رطوبت خاک بستگی به شماری عوامل طبیعی دارد :

 • خاک های مختلف گنجایش های متفاوتی برای جذب و نگه داشتن آب دارند . روزن های کوچکتر ، آب را بهتر در خود نگه می دارند . مخلوط خاک رس و شن همراه با گیاهان پوسیده ، یا خاک های دارای رس و گیاهان پوسیده کندتر از خاک های شنی خشک می شوند . سنگ های خرد شده ، ریگ و خاکستر هیچ آبی را در خود نگاه نمی دارند .
 • آب های سطحی در خاک هایی که به آسانی اجازه نفوذ می دهند فرورفته آن را خیس می کنند ( خیس تر از پیش ) از سویی میزان نم یا رطوبت لایه های بالاتر خاک بستگی به تراز آبهای زیر زمینی دارد . در خاک های فقیر با ذرات درشت تر ، مکش آب و رطوبت می تواند به صفر برسد و در شن های زبر و درشت مکش به ۰۳/۰ تا ۱ متر و در خاک های رس و شن همراه با پسماندهای پوسیده گیاهی به ۱ تا ۳۰ متر می رسد .

 • اثر نم در خاک بستر کابل
  اثر نم در خاک بستر کابل

  ناهمواری های زمین هم در روند زهکشی و هم در روند انباشت آب های سطحی می تواند اثرگذار باشد .

 • ریشه های بوته و درختان طی دوره ای که بارندگی کم است خاک را خشک می کنند . اثر خشک شوندگی در خاک های شنی از خاک های رسی شنی همراه با گیاهان پوسیده بیشتر است .
 • سطح جاده ها یا دیگر پوشش های سطحی ، جلوی تبخیر آزاد آبهای درون زمین را  می گیرند و نم رطوبت زیر این سطوح ممکن است از زمین های بدون پوشش بیشتر باشد .
 • بارش ها سهم عمده ای در جذب و نگهداری آب های سطحی دارد .
 • تابش آفتاب ، مدت و شدت آن ، همراه با اثرباد بر ویژگی های سطحی و بر اثر گیاهان در تبخیر آب از لایه های نزدیک به سطح زمین بسیار موثر است .
 • نم و رطوبت موجود در خاک و مقاومت ویژه گرمایشی آن همواره یک چرخه سالانه را دنبال می کند که با اثر موارد یاد شده مهار می شود و همچنین به نوع و ژرفای خاک بستگی دارد .

میزان بالای نم به شرایط آب و هوا و بارش های آسمانی بستگی دارد . بارش سنگین یا آب شدن یخ و برف ، در لایه های ژرف تر نیز اثر می گذارند و می توانند سبب تغییر سریع میزان نم و رطوبت خاک به ویژه در زمین های شنی شوند . پیش بینی میزان نم و رطوبت زمین بسیار دشوار است و تنها با تقریب می توان آن را بررسی نمود . جهت این امر به مشاهده و بهره گیری از آزموده های سال های گذشته نیاز می باشد .

در پیرامون کابل حوزه دمایی برچگونگی میزان نم و رطوبت و نگهداری آن اثر دارد . در فاصله های نزدیکتر به کابل تغییرات طبیعی میزان آب به چگونگی طبقات خاک و شرایط اقلیمی محل بستگی پیدا می کند . حوزه دمایی پیرامون کابل سبب می گردد که فشار بخار پیدار شده در نزدیکی کابل افزایش یافته همراه هوای درون روزن ها به دورتر از تنه کابل رانده شود . این پدیده سبب پدیداری لوله های مویین بیشتری پیرامون تنه کابل گردیده و باعث می شود پس از سرد شدن آب دوباره به سوی تنه کابل برگردد .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/OM0Ue