المانهای کابل ابزار دقیق

المانهای کابل ابزار دقیق

المانهای کابل ابزار دقیق

المانهای کابل ابزار دقیق

 

با توجه به اینکه کابل های ابزار دقیق برای انتقال داده ها و به کارگیری در فناوری اندازه گیری و کنترل ، نظیر اتاق های کنترل واحد های صنعتی و نیروگاه ها بکار می روند لذا ساختار آنها با سایر کابل ها متفاومت می باشد . ساختار رشته ها یا به عبارتی المانها در کابل های ابزار دقیق می بایستی بر اساس بند ۳-۴ استاندارد EN 50288 – ۱ باشد .

 

المانهای کابل ابزاردقیق شامل موارد زیر است :

  • یک سیم تکی عایق شده
  • یک زوج شامل دو هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به عنوان سیمهای “ a ” و “ b ” شناخته می شوند .

 

 

المانهای کابل ابزار دقیق 

 

  • یک تریپل شامل سه هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به ترتیب قرار گیری در پیچش به عنوان سیمهای “ a ” و “ b ” و “ c ” شناخته می شوند .
  • یک کواد شامل چهار هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به ترتیب قرار گیری در پیچش به عنوان سیمهای “ a ” و “ c ” و “ b ”  و  “ d ” شناخته می شوند . سیمهای “ a ” و “ b ” زوج ۱ و سیمهای  “ c ”  و  “ d ”زوج ۲ را تشکیل می دهند .

 طول تاب زوج ، تریپل یا کواد در مورد هادیهای با سطح مقطع کمتر یا مساوی ۱/۵ میلیمتر مربع نباید از  ۱۰۰ میلیمتر بیشتر شود و در مورد هادیهای با سطح مقطع ۲/۵ میلیمتر مربع نباید از ۱۵۰ میلیمتر بیشتر شود .

 

شناسایی المانهای کابل ابزار دقیق

بجز اینکه به گونه ای دیگر تعیین شده باشد مثلاً به صورت رشته ها یا نوارهای شماره گذاری شده ، در صورت لزوم کد گذاری برای شناسایی باید مشابه آنچه که در استاندارد IEC 60189 -2 یا استاندارد EN 60708 آمده است باشد . رنگها باید با الزامات بند ۴ – ۴ استاندارد EN 50288 – ۱ مطابقت کند . 

نوارهای بایندر رنگی یا شماره گذاری شده را میتوان روی المانهای اسکرین شده برای شناسایی به کار برد .

سیمهای c , d  در صورت وجود در همه المانها باید دارای رنگ یکسان باشند :

c :      turquoise

d :      violet      

بجز در حالت اکسترود دو رنگ ، رنگ نوشته شده به صورت حروف بزرگ باید به عنوان ( رنگ اصلی ) شناخته شود و باید :

الف : رنگ اکسترود شده باشد ،

ب : رنگی باشد که دارای سطح وسیع تری در

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/TcEBH
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها