اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

کلیات

اندازه گيري ابعاد روي عايق رشته ها يا روكش ممكن است به عنوان آزمون مستقل يا به عنوان مرحله اي از روش انجام ساير آزمون ها مورد نياز باشد .

روش عمومي که براي اندازه گيري ابعاد كلي تعيين شده معتبر است و در صورتي كه روش اندازه گيري ديگري براي آزمون خاص مد نظر باشد ، بايد مشخص شود .

در هر صورت ، روش گزينش نمونه ها بايد با استاندارد سيم و كابل مربوط مطابقت نمايد .

 

روش اندازه گيري

در مورد بندها و كابل هايي با حداكثر ابعاد كلي ۲۵ ميلي متر ، اندازه گيري ها بايد با ميكرومتر ، مقطع نما يا وسايل مشابه در دو جهت عمود بر هم انجام شود .

 

اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل
اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

 

در مورد اندازه گيري هاي مربوط به آزمون هاي معمول ، استفاده از ميكرومتر عقربه اي يا كوليس ورنيه ( با اعمال فشار مناسب ) مجاز مي باشد .

 

اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل
اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

روش اندازه گيري

در مورد بندها و كابل هايي با قطر كلي بيش از ۲۵ ميلي متر ، اندازه گيري محيط بند يا كابل بايد به وسيله نوار اندازه گيري انجام شده و قطر محاسبه شود .

 از سوي ديگر مي توان از يك نوار قطر سنج نيز استفاده نمود .

 

 

اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل
اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

 

 

در مورد بندها و كابل هاي تخت ، اندازه گيري ها بايد در راستاي محورهاي كوچكتر و بزرگتر سطح مقطع به وسيله ميكرومتر ، مقطع نما يا وسايل مشابه انجام شوند .

در مورد قطرهاي ۲۵ ميلي متر و كمتر ، ميزان خواندن با تقريب دو رقم اعشار بر حسب ميلي متر ، و در مورد قطرهاي بيش از ۲۵ ميلي متر ، اين ميزان با تقريب يك رقم اعشار بر حسب ميلي متر گرد مي شود ، مگر در استاندارد سيم و كابل مربوط غير از اين مشخص شده باشد .

 

ارزیابی نتایج اندازه گیری

نتايج بايد مطابق الزامات آزمون مشخص شده در استاندارد سيم و كابل مربوط ، مورد ارزيابي قرار گيرند .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/u5inc