انواع زره فلزی 

انواع زره فلزی 

انواع زره فلزی 

انواع زره فلزی

انواع زره های مشمول این استاندارد عبارتند از :

– زره سیم تخت

– زره سیم گرد

– زره نوار دوبل

نکته : در کابل های با ولتاژ نامی۰.۶ / ۱ KV   و سطح مقطع کمتر یا مساوی ۶ میلیمتر مربع ، در صورت توافق بین خریدار و فروشنده از بافت سیم فولادی گالوانیزه نیز برای زره می توان استفاده کرد .

جنس

– سیمهای گرد یا تخت : فولاد گالوانیزه ، مس ، مس قلع اندود ، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم

– نوارها : فولاد ( نورد گرم یا سرد با کیفیت تجاری ) ، فولاد گالوانیزه ،آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم

 

انواع زره فلزی 
انواع زره فلزی

 

هر گاه نیاز به حداقلی از هدایت الکتریکی برای لایه زره سیم فولادی لازم باشد ، می توان تعدادی سیم مسی یا مس قلع اندود در لایه زره در نظر گرفت .

در انتخاب جنس زره ، خصوصا ٌ هر گاه از زره به عنوان اسکرین استفاده شود ، باید دقت شود تا در صورت احتمال خوردگی نه تنها ایمنی مکانیکی بلکه ایمنی الکتریکی تامین شود .

جنس زره کابل های تک رشته برای مصرف در سیستمهای a.c. باید از نوع غیر مغناطیس باشد ، مگر آنکه ساختار خاصی انتخاب شده باشد .

 

نحوه کاربرد زره

کابل های تک رشته

در کابل های تک رشته ، یک پوشش میانی ، اکسترود شده یا نوار پیچ ، با ضخامت تعیین شده در بند مربوطه استاندار ملی ایران شماره ۳۵۶۹ ، باید در زیر زره به کار رود .

کابل های چندرشته

در کابل های چند رشته ، زره باید روی یک پوشش میانی مطابق بند مربوطه استاندار ملی ایران شماره ۳۵۶۹ به کار رود ، بجز در کاربردهای خاص به کار گیری نوارهای فلزی  .

ابعاد سیم های زره و نوارهای زره

ابعاد نامی سیم های زره و نوارهای زره ترجیحاٌ باید یکی از مقادیر زیر باشد :

سیم های گرد : ۸/۰  – ۲۵/۱ – ۶/۱– ۲–  ۵/۲ –  ۱۵/۳  میلی متر

سیم های تخت :  ۸/۰ میلی متر

نوارهای فولادی :  ۲/۰ – ۵/۰– ۸/۰ میلی متر

نوارهای آلومینیومی یا آلیاژ آلومینیومی :  ۵/۰ –  ۸/۰ میلی متر

بایستی توجه داشت که :

در مورد زره سیم های تخت اگر قطر فرضی زیر زره بیش از ۱۵ میلیمترباشد ، ضخامت سیم فولادی تخت باید  ۸/۰ میلی متر باشد .

کابل هایی که قطر فرضی زیر زره آنها کمتر یا مساوی ۱۵ میلیمتر باشد ، نباید با سیم تخت زره دار شوند .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/ZxuLl