جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن در کابل

کابل کواکسیال

جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن در کابل

جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن در کابل

 

در مورد جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن مثلاً جریان های اتصال زمین ، عوامل دیگری نیز می بایستی در نظر گرفته شوند زیرا که در این حالت جریان اتصال کوتاه می تواند در پوشش های فلزی و یا زره جریان یابد. به طور کلی برای هادی های با اندازه کوچک افزایش دما عامل تعیین می باشد و لیکن در هادی های با اندازه بزرگتر به طوری که در جدول زیر نشان داده شده است با در نظر گرفتن پوشش های سربی و یا زره حد مجاز کمتر می شود.

مواددرجه حرارت حداکثر (◦C)
عایق PVC تا سطح مقطع ۳۰۰mm۲۱۵۰
عایق PVC با سطح مقطع بیش از ۳۰۰mm۲۱۳۰
عایق PVC برای ولتاژ ۶/۶kv و بالاتر۱۶۰
غلاف PVC۲۰۰
عایق XLPE۲۵۰
اتصال هادی ها به صورت لحیم شده۱۶۰
اتصال هادی ها به صورت فشرده شدن۲۵۰
غلاف یلی اتیلن۱۵۰

 

دمای پوشش زره را می توان با لایه PVC  پوشانیده شده بر روی آن کنترل نمود. حداکثر جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن برای کابل های توزیع قدرت که رایج می باشند درجداول پیوست آورده شده اند و این مقادیر برای کابل های چند مفتولی می باشند. مقادیر داده شده با در نظر گرفتن مدت اتصال کوتاه یک ثانیه می باشد. برای مدت زمان های غیر از یک ثانیه این ارقام بر ریشه دوم زمان داده شده تقسیم می شوند.

عیوب کابل ها

مقطع هادی

(mm۲)

زره آلومینیومیزره فولادی
تک رشته ای

KA

دو رشته ای

KA

سه رشته فولادی

KA

چهار رشته فولادی

KA

۱۶۶/۱۸/۱۷/۲
۲۵۴/۲۷/۲۲/۳
۳۵۶/۲۱/۳۵/۳
۵۰۸/۲۰/۴۵/۳۰/۵
۷۰۲/۳۴/۴۰/۵۵/۵
۹۵۶/۳۸/۴۷/۵۵/۶
۱۲۰۲/۵۱/۶۹/۸
۱۵۰۷/۵۴/۸۷/۹
۱۸۵۲/۶۵/۹۸/۱۰
۲۴۰۷۶/۱۰۱/۱۲
۳۰۰۶/۷۷/۱۱۴/۱۳

 

مقطع هادیزره آلومینومی

تک رشته ای

زره فولادی
دو رشته ایسه رشته ایچهار رشته ایچهار رشته با

کاهش مقطع نولی

mm۲KAKAKAKAKA
۵۰۱/۳۳/۳۷/۳۴/۵۲/۴
۷۰۵/۳۷/۳۳/۵۱/۶۹/۵
۹۵۰/۴۴/۵۱/۶۰/۷۹/۶
۱۲۰۷/۵۸/۵۶/۶۷/۹۵/۹
۱۵۰۴/۶۴/۶۳/۹۸/۱۰۴/۱۰
۱۸۵۰/۷۹/۸۲/۱۰۷/۱۱۴/۱۱
۲۴۰۸/۷۹/۹۴/۱۱۲/۱۳۷/۱۰
۳۰۰۶/۸۰/۱۱۷/۱۲۷/۱۴*۳/۱۴
۳۰۰**۷/۱۴

جدول  حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین (کابل های زره دار سیمی با عایق PVC و هادی سیمی) برای یک ثانیه در سطح ولتاژ ۰.۶/۱KV

* ۳۰۰/۱۵۰mm۲

** ۳۰۰/۱۸۵mm۲

 

 

 

مقطع هادیزره آلومینومی

تک رشته ای

زره فولادی
دو رشته ایسه رشته ایچهار رشته ای
mm۲KAKAKAKA
۵۰۶/۱۴/۲۹/۲۳/۳
۷۰۶/۲۸/۲۳/۳۹/۴
۹۵۰/۳۱/۴۸/۴۴/۵
۱۲۰۲/۳۲/۵۶/۷
۱۵۰۸/۴۴/۷۴/۸
۱۸۵۲/۵۲/۸۴/۹
۲۴۰۷/۵۴/۹۵/۱۰
۳۰۰۳/۶۲/۱۰۷/۱۱

جدول  حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین (کابل های زره دار سیمی با عایق XLPE و هادی آلومینیوم مفتولی) برای سطح ولتاژ ۰.۶/۱KV برای یک ثانیه

 

 

 

 

مقطع هادیزره آلومینومی

تک رشته ای

زره فولادی
دو رشته ایسه رشته ایچهار رشته ایچهار رشته با

سطح مقطع

کاهش یافته نولی

mm۲KAKAKAKAKA
۵۰۸/۱۶/۳۰/۳۵/۳۳/۳
۷۰۷/۲۱/۳۵/۳۱/۵۰/۵
۹۵۱/۳۴/۴۰/۵۷/۵۶/۵
۱۲۰۳/۳۹/۴۵/۵۰/۸۳/۶
۱۵۰۸/۴۴/۵۸/۷۰/۹۶/۸
۱۸۵۴/۵۴/۷۶/۸۹/۹۷/۹
۲۴۰۰/۶۴/۸۷/۹۳/۱۱۹/۱۰
۳۰۰۴/۶۲/۹۵/۱۰۴/۱۲*۸/۱۱
۳۰۰۴/۶۲/۹۵/۱۰۴/۱۲**۴/۱۲

جدول حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین (کابل های زره دار سیمی با عایق XLPE و هادی مسی) برای سطح ولتاژ ۰.۶/۱KV برای یک ثانیه

* mm۲ ۱۵۰/۳۰۰

** mm۲ ۱۸۵/۳۰۰

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/d3rfr