جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن در کابل

کابل کواکسیال

جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن در کابل

جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن در کابل

 

در مورد جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن مثلاً جریان های اتصال زمین ، عوامل دیگری نیز می بایستی در نظر گرفته شوند زیرا که در این حالت جریان اتصال کوتاه می تواند در پوشش های فلزی و یا زره جریان یابد. به طور کلی برای هادی های با اندازه کوچک افزایش دما عامل تعیین می باشد و لیکن در هادی های با اندازه بزرگتر به طوری که در جدول زیر نشان داده شده است با در نظر گرفتن پوشش های سربی و یا زره حد مجاز کمتر می شود.

مواد درجه حرارت حداکثر (◦C)
عایق PVC تا سطح مقطع ۳۰۰mm۲ ۱۵۰
عایق PVC با سطح مقطع بیش از ۳۰۰mm۲ ۱۳۰
عایق PVC برای ولتاژ ۶/۶kv و بالاتر ۱۶۰
غلاف PVC ۲۰۰
عایق XLPE ۲۵۰
اتصال هادی ها به صورت لحیم شده ۱۶۰
اتصال هادی ها به صورت فشرده شدن ۲۵۰
غلاف یلی اتیلن ۱۵۰

 

دمای پوشش زره را می توان با لایه PVC  پوشانیده شده بر روی آن کنترل نمود. حداکثر جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن برای کابل های توزیع قدرت که رایج می باشند درجداول پیوست آورده شده اند و این مقادیر برای کابل های چند مفتولی می باشند. مقادیر داده شده با در نظر گرفتن مدت اتصال کوتاه یک ثانیه می باشد. برای مدت زمان های غیر از یک ثانیه این ارقام بر ریشه دوم زمان داده شده تقسیم می شوند.

عیوب کابل ها

مقطع هادی

(mm۲)

زره آلومینیومی زره فولادی
تک رشته ای

KA

دو رشته ای

KA

سه رشته فولادی

KA

چهار رشته فولادی

KA

۱۶ ۶/۱ ۸/۱ ۷/۲
۲۵ ۴/۲ ۷/۲ ۲/۳
۳۵ ۶/۲ ۱/۳ ۵/۳
۵۰ ۸/۲ ۰/۴ ۵/۳ ۰/۵
۷۰ ۲/۳ ۴/۴ ۰/۵ ۵/۵
۹۵ ۶/۳ ۸/۴ ۷/۵ ۵/۶
۱۲۰ ۲/۵ ۱/۶ ۹/۸
۱۵۰ ۷/۵ ۴/۸ ۷/۹
۱۸۵ ۲/۶ ۵/۹ ۸/۱۰
۲۴۰ ۷ ۶/۱۰ ۱/۱۲
۳۰۰ ۶/۷ ۷/۱۱ ۴/۱۳

 

مقطع هادی زره آلومینومی

تک رشته ای

زره فولادی
دو رشته ای سه رشته ای چهار رشته ای چهار رشته با

کاهش مقطع نولی

mm۲ KA KA KA KA KA
۵۰ ۱/۳ ۳/۳ ۷/۳ ۴/۵ ۲/۴
۷۰ ۵/۳ ۷/۳ ۳/۵ ۱/۶ ۹/۵
۹۵ ۰/۴ ۴/۵ ۱/۶ ۰/۷ ۹/۶
۱۲۰ ۷/۵ ۸/۵ ۶/۶ ۷/۹ ۵/۹
۱۵۰ ۴/۶ ۴/۶ ۳/۹ ۸/۱۰ ۴/۱۰
۱۸۵ ۰/۷ ۹/۸ ۲/۱۰ ۷/۱۱ ۴/۱۱
۲۴۰ ۸/۷ ۹/۹ ۴/۱۱ ۲/۱۳ ۷/۱۰
۳۰۰ ۶/۸ ۰/۱۱ ۷/۱۲ ۷/۱۴ *۳/۱۴
۳۰۰ **۷/۱۴

جدول  حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین (کابل های زره دار سیمی با عایق PVC و هادی سیمی) برای یک ثانیه در سطح ولتاژ ۰.۶/۱KV

* ۳۰۰/۱۵۰mm۲

** ۳۰۰/۱۸۵mm۲

 

 

 

مقطع هادی زره آلومینومی

تک رشته ای

زره فولادی
دو رشته ای سه رشته ای چهار رشته ای
mm۲ KA KA KA KA
۵۰ ۶/۱ ۴/۲ ۹/۲ ۳/۳
۷۰ ۶/۲ ۸/۲ ۳/۳ ۹/۴
۹۵ ۰/۳ ۱/۴ ۸/۴ ۴/۵
۱۲۰ ۲/۳ ۲/۵ ۶/۷
۱۵۰ ۸/۴ ۴/۷ ۴/۸
۱۸۵ ۲/۵ ۲/۸ ۴/۹
۲۴۰ ۷/۵ ۴/۹ ۵/۱۰
۳۰۰ ۳/۶ ۲/۱۰ ۷/۱۱

جدول  حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین (کابل های زره دار سیمی با عایق XLPE و هادی آلومینیوم مفتولی) برای سطح ولتاژ ۰.۶/۱KV برای یک ثانیه

 

 

 

 

مقطع هادی زره آلومینومی

تک رشته ای

زره فولادی
دو رشته ای سه رشته ای چهار رشته ای چهار رشته با

سطح مقطع

کاهش یافته نولی

mm۲ KA KA KA KA KA
۵۰ ۸/۱ ۶/۳ ۰/۳ ۵/۳ ۳/۳
۷۰ ۷/۲ ۱/۳ ۵/۳ ۱/۵ ۰/۵
۹۵ ۱/۳ ۴/۴ ۰/۵ ۷/۵ ۶/۵
۱۲۰ ۳/۳ ۹/۴ ۵/۵ ۰/۸ ۳/۶
۱۵۰ ۸/۴ ۴/۵ ۸/۷ ۰/۹ ۶/۸
۱۸۵ ۴/۵ ۴/۷ ۶/۸ ۹/۹ ۷/۹
۲۴۰ ۰/۶ ۴/۸ ۷/۹ ۳/۱۱ ۹/۱۰
۳۰۰ ۴/۶ ۲/۹ ۵/۱۰ ۴/۱۲ *۸/۱۱
۳۰۰ ۴/۶ ۲/۹ ۵/۱۰ ۴/۱۲ **۴/۱۲

جدول حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین (کابل های زره دار سیمی با عایق XLPE و هادی مسی) برای سطح ولتاژ ۰.۶/۱KV برای یک ثانیه

* mm۲ ۱۵۰/۳۰۰

** mm۲ ۱۸۵/۳۰۰

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/d3rfr