حفاظت کابل در اتصال کوتاه

حفاظت کابل در اتصال کوتاه

حفاظت کابل در اتصال کوتاه

حفاظت کابل در اتصال کوتاه

 

دستورالعمل ها و استاندارد های سیم کشی به دستگاه های حفاظت در برابر جریان های اتصال کوتاه اشاره نموده اند که این اطلاعات می تواند راهنمای خوبی در انتخاب سطح مقطع مناسب کابل باشد .

بر اساس مقررات موجود در خصوص حفاظت در برابر اتصال کوتاه ، می بایستی تمامی جریان های ایجاد شده در شرایط اتصال کوتاه در هر نقطه مدار ، در زمان بسیار کوتاه و قبل از آنکه دمای هادی به مقدار مجاز برسد ، قطع گردد . بر این اساس در دستورالعمل ها همواره دستگاه حفاظت برای پشتیبانی موثر از کابل انتخاب گردد .

حفاظت کابل در اتصال کوتاه
حفاظت کابل در اتصال کوتاه

بایستی توجه داشت که اگر دستگاه حفاظت در برابر جریان بار اضافه برای اتصال کوتاه نیز مورد استفاده قرار گیرد ، قاعدتا” می توان اینگونه فرض کرد که تمامی مقررات حفاظت در برابر اضافه بار ، برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه نیز کفایت می نماید . این نکات ممکن است برای همه رده های اتصال کوتاه مورد نداشته باشد اما برای انواع فیوزهای استاندارد ارزشمند باشد . اگر گنجایش فیوز بزرگتر از گنجایش کابل نباشد و اگر فیوز در طی ۴ ساعت و در میزان۴۵/۱ برابر گنجایش کابل عمل کند ، می توان نتیجه گرفت که مشخصات زمانی جریان ، عملکرد فیوزها و تناسب میان گنجایش جریان قابل تحمل و اتصال کوتاه به صورتی می باشد که جریان اتصال کوتاه کابل فراتر از مقدار مجاز نخواهد بود .

البته باید توجه داشت که اضافه بار همواره به عنوان یک جریان اضافی تعریف می گردد که در مداری عادی رخ می دهد . پس این جریان از افزایش بار مثلا” به دلیل راه اندازی یک تجهیز ایجاد گردد بر همین اساس دستگاهی که حفاظت در برابر اتصال کوتاه را فراهم می سازد ممکن است با حفاظت در برابر اضافه بار یکسان نباشد .

به صورت کلی گنجایش کابل ( شبکه های فشارضعیف ) به طور مستقیم متناسب با گنجایش فیوز یا دستگاه حفاظت در برابر اضافه بارمدار تعیین می گردد و از آنجائیکه رده گنجایش این تجهیزات بصورت پلکانی تغییر می کند ، لذا گنجایش کابل اگر بخواهد به صورت مستقیم با جریان آنها متناسب بماند ممکن است بیش از مقدار مورد نیاز تعیین گردد

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/ilzec