فرآیند پخت پلی اتیلن کراس لینک

فرآیند پخت پلی اتیلن کراس لینک

فرآیند پخت پلی اتیلن کراس لینک

فرآیند پخت پلی اتیلن کراس لینک

 

به رغم ویژگی های بسیار خوب ماده گرما – نرم پلی اتیلن ، از آنجا که در دمای فراتر از ۷۰ درجه سانتیگراد نرم می شود ، مصرف آن محدود شده است . ولی در اثر پختن یا کراس لینک کردن آن می توان بر این محدودیت چیره شد .

فرآیند پخت بسپار پلی اتیلن با روشهای مختلف و گوناگون انجام می گیرد که در ایم مبحث به دو روش آن می پردازیم :

  • فرآیند پخت با روش پراکسید

در فرآیند پخت ، بنیان ملکولی برخی از مواد آلی به ویژه پراکسیدهای آلی نقش اساسی دارند . این مواد در دمای بالا به بنیان های به شدت واکنش پذیر تقسیم می شوند .

در فرآیند پخت پس از آنکه ماده پلی اتیلن را در شرایط ویژه به دمای مطلوب رساندند به آن پراکسید می افزایند ، پراکسیدها در آغاز بندهای هیدروژنی بسپارهای اتیلن را باز کرده ، به طور موقت اشغال و سپس رها می کنند ، آنگاه بندهای آزاد شده به هم وصل می شوند و سرانجام بسپارهای اتیلن ساختاری مشبک و درهم تنیده می یابند .

  • فرآیند پخت با استفاده از پراکسیدهای آلی

پخت با روش پراکسید در لوله ای انجام می گیرد که فشار و گرمای آن با دقت کنترل می شود . در شرایطیاز فشار و گرما پراکسید ها فعال می شوند . اگر گرمای مورد نیاز از بخار گرفته شود فشار درون لوله تا حدود ۲۰ بار بالا برده می شود و دمای آن نیز به ۲۱۰ درجه سانتیگراد رسانده می شود . اگر لوله پخت را با گاز بی اثر پر و با برق گرم کنند و فشار گاز را به ۵ تا ۱۰ بار برسانند ، از شگل گیری احتمالی حفره ها توسط فرآورده های گازی که از تجزیه پراکسیدها به جا می مانند جلوگیری می گردد .

فرآیند پخت پلی اتیلن کراس لینک
فرآیند پخت پلی اتیلن کراس لینک

برای سرعت بخشی به فرآیند پخت و جلوگیری از هرگونه پیش پختگی می باید از پراکسیدهای مناسب سود برد . در این راستا پراکسید دی کیومیل کاربرد بیشتری یافته است . در همین زمینه از پراکسید دی – تری – بوتیل نیز که به آسانی تجزیه می گردد میتوان بهره گرفت . برای دستیابی به یک ترکیب یکنواخت و یکدست ، بهره گیری از پراکسید مایع کارسازتر از گاز می باشد .  به هنگام کاربرد پراکسیدها گزینش آنتی اکسیدان بسیار اهمیت می یابد زیرا این مواد ممکن است با بندهای آزاد بنیان ها ترکیب شده و تعداد کراس ها را کاهش دهند . آنتی اکسیدان های فنولیک بسیار واکنش پذیر هستند .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/R67Nz