نحوه اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها

اندازه گیری ابعاد کلی در سیم و کابل

نحوه اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها

نحوه اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها

 

کلیات سیم و کابل

اندازه گیری ضخامت روکش  ممکن است به عنوان یک آزمون مستقل یا به عنوان مرحله ای از روند انجام آزمونهای دیگر ( مانند تعیین ویژگیهای مکانیکی ) مورد نیاز باشد .

این روش آزمون برای اندازه گیری تمام روکش هایی که حدود ضخامت آنها در استاندارد تعیین شده ( مانند روکش های جدا کننده و روکش نهایی ) به کار می رود .

به هر حال روشهای انتخاب نمونه ها باید مطابق استاندارد سیم و کابل مربوطه باشد .

دستگاه اندازه گیری سیم و کابل

از پروفایل پروژکتور و یا میکروسکوپ مدرج یا مقطع نما با بزرگنمایی حداقل ۱۰ و با دقت ۰۱/۰ میلی متر  با تقریب ۳ رقم اعشار باید برای اندازه گیری ضخامت روکش می بایستی استفاده کرد .

در صورت تردید ، میکروسکوپ مدرج باید به عنوان مبنا به کار رود .

 

تهیه آزمونه ها سیم و کابل

پس از برداشتن همه مواد داخل و خارج روکش ( در صورت وجود ) هر آزمونه باید از یک برش نازک تهیه شود . این برش باید با یک ابزار مناسب ( چاقوی تیز و مانند آن ) در راستای عمود بر محور کابل بریده شود .

اگر نشانه گذاری روی روکش به گونه ای باشد که سبب کاهش موضعی ضخامت آن شود ، آزمونه را باید از این قسمت روکش برداریم .

روش اندازه گیری سیم و کابل

 

آزمونه را زیر دستگاه طوری قرار می دهیم که محور نوری دستگاه عمود بر سطح برش روکش باشد .

ضخامت کابل

 

 

روش آزمون سیم و کابل

نمونه ها باید از سه محل به فاصله حداقل یک متر برداشته شود .

ارزیابی نتایج سیم و کابل

میانگین تمام مقادیر اندازه گیری شده ( برحسب میلی متر ) از سه قطعه روکش نمونه برداری شده باید با تقریب دو رقم اعشار بعد از گرد شدن به عنوان مقدار میانگین ضخامت روکش محسوب گردد .

چنانچه رقم دوم اعشار ، پنج یا بیشتر باشد ، رقم اول اعشار باید به رقم بالاتر افزایش یابد . به عنوان مثال  :

۷۴/۱ به ۷/۱ و یا ۷۵/۱ به ۸/۱ باید گرد شود .

 

کم ترین مقدار به دست آمده باید به عنوان حداقل ضخامت روکش در نظر گرفته شود .

بایستی توجه داشت که :

 

– در تمام موارد ، يكي از اندازه گيري ها بايد در نازك ترين محل روكش انجام شود .

– چنانچه نشانه گذاري روي روكش به گونه اي باشد كه منجر به كاهش موضعي ضخامت شود ، اين قسمت از روكش نبايد در اندازه گيري براي محاسبه مقدار ميانگين به كار رود .

– در هر صورت ، ضخامت در وضعيت نشانه گذاري شده بايد مطابق حداقل الزامات مشخص شده در استانداردهاي سيم و كابل مربوط باشد .

– مقدار اندازه گيري شده بايد بر حسب ميلي متر و با دو رقم اعشار باشد .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/rHGVD