نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها

نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها

نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها

نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها

 

جهت بررسی مقاومت الکتریکی هادی ها ، مقاومت هر هادی را از نمونه ای از کابل به طول حداقل یک متر و با استفاده از دستگاه میکرو اهم متر به دست می آوریم و طول نمونه را اندازه گیری میکنیم .

 

نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها
نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها

 

با توجه به اینکه مطابق الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۸۴ مقاومت هر هادی در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد می بایستی تعیین گردد لذا تصحیح مقاومت به دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طول یک کیلومتر با رابطه زیر انجام می شود :

 

نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها
نحوه اندازه گیری مقاومت اهمی هادی و آزمون ولتاژ رشته ها

 

که در رابطه فوق داریم  :

 

دمای نمونه در زمان اندازه گیری برحسب درجه سانتیگراد  = t

مقاومت در ۲۰ درجه سانتیگراد بر حسب اهم بر کیلومتر =R۲۰

مقاومتLمتر سیم یا کابل درtدرجه سلسیوس بر حسب اهم =R t  

طول نمونه سیم یا کابل ، بر حسب متر = L

 

نتایج حاصل می بایستی با جداول مربطو به هرگروه از هادی ها در استاندارد فوق مقایسه و بررسی گردد .

 

 آزمون ولتاژ روی رشته های کابل

 

این آزمون در مورد کابل های روکش دار و بندهای تخت بدون روکش به جز بندهای تخت با انعطاف پذیری بالا کاربرد دارد .

 آزمون باید روی نمونه ای از کابل به طول پنج متر انجام شود . روکش و هر پوشش یا پرکننده دیگری باید بدون آسیب رساندن به رشته ها برداشته شود .

 

در مورد بند تخت دو تایی قابل انعطاف ، باید در عایق بین رشته ها برش کوتاهی ایجاد شود و رشته ها با دست به طول ۲ متر از یکدیگر جدا شوند .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/DWRc4

نظر خود را بنویسید