ولتاژ نامی و ظرفیت جریان دهی کابل

کابل قدرت

ولتاژ نامی و ظرفیت جریان دهی کابل

ولتاژ نامی و ظرفیت جریان دهی کابل

 

به هنگام نصب و استفاده  از کابل ها، انتخاب کابل با سطح مقطع مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس معیارهای انتخاب کابل را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

 

–  ولتاژ نامی

–  انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان مجاز کابل

– در نظر گرفتن افت ولتاژ مجازکابل

–  تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل

 

ولتاژ نامی

 

ولتاژ نامی کابل طبق تعریف مرجعی است که کابلبرای آن طراحی شده است و آزمون­های الکتریکی تعریف شده آن را برآورده می نماید.

ولتاژ اسمی به وسیله ترکیب پارامترهای زیر بر حسب ولت بیان می­گردد:

U۰/U)Um)

 

که در آن

U0  ولتاژ اسمی متناوب (r.m.s) بین هر هادی عایق شده و زمین، یعنی پوشش فلزی کابل یا یک واسطه پیرامون آن است، برای مثالV 600 U0=.

U  ولتاژ اسمی متناوب (r.m.s) بین هر دو فاز هادی­های کابل چند رشته-ای یا سیستم کابل­های تک رشته­ای است، برای مثال  V 1000U= .

Um  بیشترین مقدار ولتاژ متناوب (r.m.s) بالاترین ولتاژ شبکه که تجهیزات می توانند در آن کار کنند، برای مثال V 1200Um=.

در یک سیستم جریان متناوب ولتاژ اسمی کابل باید حداقل معادل ولتاژ نامی سیستمی باشد که برای آن در نظر گرفته شده است.

 

 

 

ولتاژ نامی کابل بایستی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتاژ بایستی مطابق جدول زیر باشد.

U0 کیلو ولت (r.m.s) ۱۹ ۱۲ ۳۵/۶ ۶/۰
U0 کیلو ولت (r.m.s) ۳۳ ۲۰ ۱۱ ۱
Um کیلو ولت ۳۶ ۲۴ ۱۲  

 

 

ظرفیت جریان دهی کابل ها

 

در این قسمت عوامل مؤثر بر جریان دهی کابل ها مورد بررسی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد.

  مهم ترین مرجع مورد استفاده در این خصوص ، استاندارد IEC-287 تحت عنوان “محاسبه جریان نامی پیوسته کابل ها در ضریب بار ۱۰۰ درصد” می باشد .

  تعیین حد مجاز جریان کابل ها به تلفات ایجاد شده در کابل و نحوه انتقال گرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC-287 با در نظر گرفتن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایط مشخص ، حد مجاز جریان را به دست می دهد در این قسمت از جزوه فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابل ها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد.

نوارهای فولادی در زره بندی کابل

 

عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل

 

عوامل مهم مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:

 

  • دما

دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط ، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد.

 

 

  • طرح کابل

علاوه بر دمای مجاز عایق کابل ، نوع طراحی کابل و لایه های مختلف به کار رفته در آن ، در تعیین جریان مجاز دارای اهمیت می باشند. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند.

ولتاژ نامی

  •  شرایط نصب

شرایط نصب از قبیل نصب در هوا ، دفن شده در زمین ، در مجرا ، نوع خاک و … از عوامل مؤثر بر جریان دهی کابل ها می باشند.

 

  • اثرات کابل های مجاور

در صورت همجواری کابل با سایر کابل ها یا لوله ها بایستی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل در نظر گرفت.

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/xgiFS