پلی سیلان ها

پلی سیلان ها

پلی سیلان ها

پلی سیلان ها

 

در پلی سیلان ها پیکره پلیمر کاملا” باز اتمهای سیلیسیم ساخته شده است ، بنابراین با سایر پلیمرهای معدنی مهم مانند سیلوکسانها و فسفازین ها تفاوت عمده دارد و به همین دلیل خواص غیر عادی از خود نشان می دهد .

تجمع پیوند si-si در زنجیر پلیمر نامستقری زیاد الکترون ها را ممکن می سازد بنابراین رفتار الکترونی و نورشیمیایی پلی سیلان ها با سایر پلیمرهای آلی و معدنی که در آن نامستقری الکترون ها چندان اهمیتی ندارد بسیار متفاوت است .

بسیاری از کاربردها و خواص برجسته پلی سیلان ها از تحرک غیر عادی الکترون های سیگما ناشی می گردد .

جذب الکترونی قوی ، رسانندگی و نوررسانندگی و نور حساسی همه از این پدیده ناشی می شود . معمولا” در بیشتر پلیمرها ، آلی یا معدنی نامسنقری الکترون های سیگما کمتر مشاهده می گردد اما در این مورد انرژی یونش برای الکترون های سیگما بسیار کمتر از حتی الکترون های pi در اولفین هاست .

از آنجا که الکترون های سیگما در پلی سیلان ها پیوند سستی تشکیل می دهند مدل مستقر برای آنها دیگر مناسب نیست .

در ضمن ، بر هم کنش اوربیتال های سیلیسیم مجاور هم نسبتا” بزرگ است بنابراین ساده تر است که این بر هم کنش بین پیوند های si-si مجاور در نظر گرفته شود . این امر موجب شکافتن انرژی می شود و اوربیتال های پیوندی پر و ضد پیوندی خالی به وجود می آید که هرچه تعداد پیوندها بیشتر باشد شکاف انرژی بین پیونهای پر و خالی کمتر می شود .

 

در نهایت ، در اثر بر هم کنش اوربیتال های پر ، نوار والانس ایجاد شده و ترکیب اوربیتال های خالی ، نوار رسانش خالی را بوجود می آورد . وقتی پلی سیلان ها انرژی را در ناحیه فرابنفش جذب می کنند ، الکترون از نوار والانس سیگما به نوار رسانش منتقل می گردد .

بسیاری از پلی سیلان ها رنگ پذیری گرمایی شدید برگشت پذیر نشان می دهند که معمولا” با کاهش دما لاندا ماکزیمم به سمت طول موج بلند تر میل می کند . این امر ناشی از صورت بندی ترانس در دمای پایین است .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/kJk9A