ژل های سوپر جاذب

ژل های سوپر جاذب

ژل های سوپر جاذب

ژل های سوپر جاذب

 

از نظر علمی ژل به ماده ای اطلاق می گردد که وقتی در حلال خوب خود قرار گیرد ، ضمن جذب حلال و ایجاد تورم حل نشود . بنابراین ، ژلهای واقعی با موادی مانند ژله های غذایی که در آب گرم حل و محلول آن در سرما سفت می گردد به طور کامل تفاوت دارند .

به طور معمول جزء اندکی از ژل را که انحلال پذیر باشد ، سل می نامند . از نظر شیمیایی ، ساختار یک ژل می تواند پلیمری ( درشت ملکولی ) باشد یا نباشد . در هر حال این ماده ساختاری  شبکه ای یا سه بعدی دارد که نمیتواند در حلال خود حل شود . ژل برخلاف اسفنج ، حلال جذب کرده خود را حتی تحت فشار نیز از دست نمی دهد .

 

ژل های سوپر جاذب
ژل های سوپر جاذب

چنانچه ژل آبدوست باشد آن را هیدروژل می نامند . هیدروژل سوپر جاذب یا ابر جاذب ، پلیمری آبدوست با شبکه سه بعدی است که قابلیت جذب و نگهداری مقادیر زیادی آب و محلول های آبی را دارد حتی اگر تحت فشار باشد .

میزان جذب آب هیدروژل های معمولی به مراتب کمتر از مقدار جذب آب به وسیله یک هیدروژل سوپر جاذب است ( ۴۰ تا ۱۰۰ درصد در مقابل ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار درصد ) به عنوان مثال ظرفیت تورم تعادلی هیدروژل پلی وینیل الکل ۶۰ تا ۹۵ درصد ، هیدروژل پلی ( هیدروکسی اتیل متاکریلات ) ۳۲ تا۴۲ درصد و هیدروژل پلی ( هیدروکسیل اتیل متاکریلات – کو – وینیل پیرولیدون ) بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است .اما برای سوپرجاذب ها تورم تعادلی در آب مقطر بیش از ۵۰۰ درصد نیز گزارش گردیده است .

بنابراین گرچه هیدروژل ها و سوپرجاذب ها ساختار کمابیش مشابهی دارند اما عمدتا” به دلیل پیوندهای عرضی بمراتب بیشتر در اغلب هیدروژل ها ، جذب آنها بسیار کمتر و البته سفتی ، استحکام یا مدول کشسان ژل متورم در آنها بمراتب بیشتر است . با وجود این ، سوپر جاذب ها همواره یکی از زیرگروه های مهم خانواده بزرگ و پراهمیت هیدروژل ها به شمار می آیند .

 

ژل های سوپر جاذب
ژل های سوپر جاذب

به طور کلی پلیمر سوپر جاذب به ماده پلیمری خشک و به طور معمول شکر مانند با توانایی جذب محلول آبی به میزان چندین برابر وزن خود و با قابلیت نگهداری آن در خود اطلاق می گردد . ذرات متورم شده ، تغییر شکل کلی نمی دهند . بنابر این هر ذره سوپر جاذب خشک به هر شکلی که باشد در حالت جذب آب و متورم شده نیز باید همان شکل هندسی اولیه را داشته باشد .

هیدروژل به دست آمده از تورم سوپر جاذب خشک نباید خیلی نرم و شل باشد بلکه باید به قدر کافی سفت و محکم باشد تا هنگام قرارگیری در آب از نظر مکانیکی قوام خود را حفظ و در برابر جاری شدن و حل شدن مقاومت نماید .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/Dm8oQ