کابل کشی زمینی

کابل کشی زمینی

کابل کشی زمینی

کابل کشی زمینی

 

کابل کشی زمینی نوعی از کابل کشی است که در آن کابل ها از کف و داخل زمین عبور داده می شود . این نوع از کابل کشی باید طبق استاندارد و شرایط خاصی صورت گیرد تا از لحاظ ایمنی و اقتصادی مقرون به صرفه باشد . به طور کلی اگر در جایی بتوان از کابل کشی هوایی استفاده نمود کمتر از کابل کشی زمینی استفاده می شود زیرا کابل کشی زمینی ۵ تا ۷ برابر گرانتر از کابل کشی هوایی است . ولی از آنجاییکه در همه مناطق بنا به دلایل و شرایط محیطی متفاوت آن نمی توان از کابل کشی هوایی استفاده نمود در برخی از موارد باید کابل کشی به صورت زمینی صورت پذیرد.

در کابل کشی و استفاده کردن از شبکه های زمینی فقط وقتی می توان با آسودگی خاطر استفاده کرد که این نوع کابل کشی به صورت کاملا”دقیق و برابر با اصول فنی و استانداردهای مورد نظر در این زمینه صورت پذیرفته باشد همواره باید بستن مفصل و سرکابل ها توسط متخصصین مربوطه انجام پذیرد .

برای انجام کابل کشی زمینی قبل از هر اقدامی باید مکانی را که قرار است کابل از آنجا عبور نماید به طور کاملا” دقیق مشخص نمود . پس از آن باید نوع خاک را از نقطه نظر آهکی بودن یا اسیدی بودن و یا نمک ، کلر و سایر موارد مورد آزمایش قرار داد زیرا وجود این مواد در خاک موجب خوردگی و از بین رفتن بعضی از کابل ها می گردد سپس با توجه به این موارد نوع کابل مورد استفاده را مشخص نمود بنابراین همواره باید نوعی از کابل را خریداری کنیم که در برابر عوامل خوردگی موجود در زمین آن منطقه مقاوم باشد . اگر زمین دارای شرایط نامساعد از لحاظ خوردگی باشد باید از کابل هایی استفاده نمود که در برابر خوردگی دارای محافظ های مخصوص هستند استفاده نمود .

در هنگام کابل کشی زمینی نباید کابل را بیش از اندازه پیچاند و نباید کابل را بیش از حد کشید و یا تازده و جمع نمود . همواره در هنگام خم کردن کابل های زمینی باید به این نکته توجه داشت که نباید شعاع خمش در کابل های مختلف بیش از یک حد مشخصی باشد این میزان خمش مجاز در جداول مرجع مشخص گردیده است .

کانال هایی که باید کابل در داخل آنها قرار داده شود باید به شکل زاویه دار حفر گردد دلیل کندن کانال های کابل به صورت زاویه دار و اریب جلوگیری از ریزش خاک به درون کانال و بالطبع افزایش استحکام در دیوارهای کانال می باشد . خاک هایی که از داخل کانال ها خارج شده اند باید همواره ۳۰ سانتی متر پس از لبه کانال ریخته شوند .

در بسیاری از موارد به دلیل کاهش هزینه کابل ها را مستقیما” و بدون چیدن آجر در کف چال میکنند . این امر باعث می گردد که استعداد باردهی کابل له دلیل تشعشعات زیادتر حرارتی افزایش یابد .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/nCzja