کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

در مدارهـای الکتریکـی جریـان ضعیـف از کابل هـا، قطعـات و اتصـالات مخصـوص ایـن فن آوری ها اسـتفاده شـده اسـت.

مهـارت انجـام این اتصـالات، فرآیند نصب سیسـتم های جریـان ضعیف مانند سیم کشـی تلفن، سیسـتم های اعـام حریـق، دوربیـن مداربسـته و سیسـتم های اعـام سـرقت و… را آسـان تر می کند.

اتصـال بـا کیفیـت در این سیسـتم ها، میزان انتقـال صدا (در تلفن)، تصویر (سیسـتم دوربین مداربسـته)، سـیگنال (آنتـن مرکـزی) و… را بـا خطـای کمتـری مواجـه خواهـد کـرد.

از طرفی جریـان الکتریکـی ضعیف این سیسـتم ها در کابل هـای این سیسـتم ها، طول ً بیشـتر تحـت تأثیـر عوامـل محیطـی خاصیت خـود را از دسـت می دهند مثـا کابل هـا، امـواج القایـی حاصـل از وسـایل برقـی، میدان هـای مغناطیسـی اطـراف کابل هـای مجـاور آنهـا، افزایـش حـرارت و حتـی رعـد و بـرق بـر کیفیـت کار آنها اثـر می گذارد.

بـر خاف سیم کشـی روشـنایی ها و پریزهـای برق کـه سـطح مقطع سـیم، عامل اصلـی در انتخاب هادی ها اسـت سـطح مقطع هادی در ایـن نـوع سیسـتم ها اهمیـت چندانـی نـدارد در ایـن سیسـتم ها حفـاظ دار بودن هادی هـا و اختـالات حاصـل از عوامـل محیطـی در انتخـاب کابـل اهمیـت دارد و اصطـاح کابـل بـرای ایـن سیسـتم ها از این رو بـه کار می رود کـه هادی ها حداقـل بـا دو پوشـش، از اطـراف، مجـزا شـده اسـت. در ایـن فصـل تعاریـف و اتصـالات پرکاربـرد سیسـتم های جریـان ضعیـف دنبال می شـود.

کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

 

کابل

کابل های اصلی سیستم های جریان ضعیف را می توان به دو نوع کابل های با زوج تابیده و کابل های هم محور تقسیم بندی کرد.

✔ حتما بخوانید:  موتور کابل جمع کن و کاربردهای آن

البته در دسته بندی دیگری می توان کابل مقاوم در برابر حریق آتش و کابل تغذیه ولتاژ پایین قطعات و تجهیزات این سیستم ها را دسته بندی کرد.

TP) Twisted pair cable) -کابل های با زوج تابیده:

علت تابیدن زوج سیم ها در این کابل ها به این دلیل است که هادی ها، میدان مغناطیسی را در اطراف خود ایجاد نکنند و دیگر اینکه اثرات نویز ایجاد شده روی خود را خنثی کنند این کابل ها در مدارهای مخابرات کاربرد فراوان دارند و می توان آنها را به دو نوع بدون حفاظ (UTP) و با حفاظ (STP ) تقسیم بندی کرد.

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه