مراحل ایمنی بی برق کردن شبکه توزیع

شبکه توزیع

مراحل ایمنی بی برق کردن شبکه توزیع

آموزش مراحل ایمنی بی برق کردن شبکه توزیع

شبکه توزیع : جهت انجام کار بر روی شبکه های برق ابتدا باید شبکه را کاملا بی برق نمود. توجه شود که در بهره برداری و تعمیرات شبکه های توزیع برق به جهت خطرات موجود و احتمال بروز این خطرات ، تنها با قطع برق از سرخط و جدا کردن منبع تغذیه ، شبکه بی برق نمی گردد و همچنان شبکه برقدار تصور می شود تا زمانی که کلیه مراحل بی برق نمودن انجام نشود و کار بر روی این نوع شبکه کاملاً ممنوع است. (به استثناء عملیات خط گرم که منظور این مقوله نمی باشد.)

تعریف شبکه بی برق

شبکه بی برق شبکه ای است که از منابع تغذیه کننده جدا گردیده است. پس از آزمایش و تخلیه الکتریکی از طرفین محل کار به نحوی که قابل رویت برای مجری باشد زمین شده باشد.

پس مراحل بی برق نمودن شبکه به ترتیب ذیل است:

 1. جدا کردن منبع تغذیه ( قطع فیدر از پست فوق توزیع ، قطع فیدر از ریکلوزر توزیع ، کلید های LBS ، سکسیونر ، کات اوت سرخط یا میان خط و سایر المان های جدا ساز شبکه ) که باید با هماهنگی کامل مسئولین خاموشی و ناظرین عملیات صورت گیرد.
 2. آزمایش مدار (با فازمتر فشار متوسط یا فشار ضعیف بسته به نوع شبکه)
 3. تخلیه مدار ( با اتصال ارت در پست ها یا با تفنگ پرتاب در مناطق بیرون از شهر )
 4. نصب اتصال زمین در دو طرف محل کار ( با توجه به نوع شبکه فشار متوسط یا فشار ضعیف از اتصال زمین مخصوص به هر شبکه استفاده شود )

مراحل ایمنی بی برق کردن شبکه توزیع

شرایط ایمن قطع مدار

 1. اخذ مجوز قطع
 2. کنترل خطرات ( نوع تجهیزات ، رینگ ، لوازم ایمنی ، خودرو ، سرپرست ، بار خطوط و … )
قطع مدار با رعایت شرایط ایمنی
قطع مدار با رعایت شرایط ایمنی

شرایط ایمن آزمایش مدار

 1. اطمینان از قطع مدار ( قابل رویت و مطمئن )
 2. لوازم ایمنی سالم و کامل
 3. کنترل بار القایی خطوط انتقال و ترانس ها و تولید پراکنده
آزمایش مدار با فازمتر فشار متوسط
آزمایش مدار با فازمتر فشار متوسط

شرایط ایمن تخلیه مدار

 1. اطمینان از بی برقی مدار
 2. استفاده مناسب از لوازم ایمنی کامل و سالم
 3. دور از دسترس بودن سیم در زمان پرتاب تفنگ
 4. عدم استفاده از تفنگ پرتاب در داخل شهر
تخلیه مدار با تفنگ پرتاب
تخلیه مدار با تفنگ پرتاب

مراحل نصب اتصال زمین در طرفین محل کار

 1. اطمینان از سالم و کامل بودن اتصال زمین
 2. رعایت سلسله مراتب نصب اتصال زمین به خصوص در فشار ضعیف (در هنگام نصب اتصال زمین ابتدا نول و سپس بقیه سیم ها از بالا به پایین و در هنگام جدا کردن برعکس انجام شود.)
 3. نصب در طرفین محل کار و قابل رویت برای مجری
شبکه توزیع
نصب اتصال زمین پس از تخلیه مدار

منبع: pediran

 

شبکه توزیع شبکه توزیع شبکه توزیع شبکه توزیع شبکه توزیع 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/7MKf9