لامپ های فلورسنت

لامپ های فلورسنت

لامپ های فلورسنت

لامپ های فلورسنت

 

این لامپ ها از یک لوله بلند با قطر کم ساخته می شوند که سطح داخلی آنها از پودر ماده فلورسنت پوشیده شده است . فلورسنت به موادی گفته می شود که نور را در طول موجی غالبا” غیر مرئی جذب نموده و آن را در طول موج دیگری که عموما” مرئی است پس می دهند .

 

لامپ های فلورسنت
لامپ های فلورسنت

حباب در لامپ های فلورسنت دارای مقدار کمی آرگون و کمی جیوه است . در هر انتهای لوله یک الکترود قرار دارد که از رشته تنگستن ساخته شده و از اکسیدهای باریوم و استرونیوم که به راحتی الکترون ساطع می کنند پوشیده شده است .

هر یک از الکترودها به دو صفحه کوچک در دو انتهای الکترود متصل است که در نیم سیکلی که الکترود مربوط مثبت است کار آند را انجام می دهد و الکترون ها را دریافت می کند . در نیم سیکل بعدی الکترود منفی کار کاتد را انجام داده و الکترون ساطع می نماید .

مواد فلورسنت معمول در طول موج حدود ۲۵۳۷/۰ میکرون بالاترین راندمان تبدیل نور غیر مرئی به مرئی را دارند . این طول موج را می توان به وسیله لامپ جیوه ای با فشار خیلی کم در حدود ۰۰۴/۰ اتمسفر تولید نمود و علت استفاده ار جیوه در لامپ های فلورسنت نیز همین حقیقت است .

برای محدود کردن فشار جیوه به مقدار فوق الذکر لازم است درجه حرارت جیوه محدود باشد و لذا در طراحی لامپ باید توجه شود که درجه حرارت حباب از حدود ۴۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد تجاوز ننماید . به این دلیل است که با توجه به درجه حرارت محیط و توان لامپ باید سطح جانبی حباب را بزرگ اختیار نمود که انتقال حرارت به خارج به صورتی انجام پذیرد که درجه حرارت حباب از این حد متجاور نشود .

لامپ های فلورسنت
لامپ های فلورسنت

پودر های فلورسنت مختلفی ساخته شده است که طول موج های مختلفی تولید می کنند و با استفاده از این پودرها با نسبت مناسب می توان نور به هر رنگ دلخواه تولید نمود . بهره نوری این لامپ ها در حدود ۵۰ لومن بر وات و درخشندگی آنها برابر ۹۰۰۰ کاندیلا بر متر مربع است .

در لامپ های فلورسنت در اثر عمر و فرسودگی ، موادی که در کاتد سبب ساطع شدن الکترون می شوند کم کم از بین می روند . مخصوصا” در زمان روشن کردن لامپ ضایعات بیشتر است و لذا با کمتر روشن و خاموش کردن لامپ های فلورسنت می توان عمر آنها را بیشتر کرد . عمر متوسط این لامپ ها در حدود ۵۰۰۰ ساعت کار است .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/sVsr6