اندازه گیری کمیت های روشنایی

اصول روشنایی

اندازه گیری کمیت های روشنایی

اندازه گیری کمیت های روشنایی

 

اندازه گیری کمیت های نوری ، فوتومتری نامیده می شود که در طی تاریخ مهندسی روشنایی پیشرفت های قابل ملاحظه ای کرده است . در فوتومترهای اولیه چشم انسان در اندازه گیری نقش اساسی را برعهده داشته است .

چون چشم انسان قادر به اندازه گیری مطلق نیست تنها می تواند از طریق مقایسه دو کمیت ، یکی معلوم ( استاندارد ) و دیگری مجهول کمیت مجهول را اندازه گیری نماید . بر عکس بسیاری از فوتومترهای امروزی که فوتومتر نامیده می شوند کمیت های نوری را به طور مطلق اندازه می گیرند ، مثل نورسنج که شدت روشنایی روی یک سطح را از طریق اندازه گیری جریان برقی که در سلول فوتوالکتریک برقرار می کند ، اندازه گیری می نماید .

اصول روشنایی

اندازه گیری شدت نور لامپ ها

شدت نور یک لامپ را از طریق مقایسه با یک لامپ استاندارد که دارای شدت نور معلوم است به دست می آورند .

اندازه گیری شار نوری یک لامپ

برای اندازه گیری شار نوری یک لامپ از کره اولبریخت استفاده می نمائیم . این فوتومتر از یک کره بزرگ توخالی تشکیل می گردد که سطح داخلی آن با رنگ سفید پوشیده شده است و نور را کاملا” پخش می نماید . لامپ تحت آزمایش را داخل کره می آویزیم و با قراردادن مانعی از تشعشع مستقیم نور لامپ به قسمت کوچکی از سطح داخلی کره ممانعت می کنیم .

در این حالت می توان نشان داد که شدت روشنایی که از طریق انعکاس از سطح داخلی کره به این قسمت می رسد با شار نوری لامپ متناسب است و با اندازه گیری این شدت روشنایی می توان کل شار نوری را محاسبه کرد . این اندازه گیری را هم می توان به سهولت از طریق مقایسه با لامپ استاندارد انجام داد .

اندازه گیری شدت روشنایی

شدت روشنایی را با استفاده از سلول فوتو الکتریک اندازه گیری می نمائیم. در این وسایل نور تابیده شده بر سطح سلول ، جریانی برقی برقرار می کند که مقدار آن تابع شدت روشنایی است و با اندازه گیری جریان ، شدت روشنایی را مشخص می کنیم . از جمله این وسایل می توان به نورسنج عکاسی اشاره نمود .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/KECzS