اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها

اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها

اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها

اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها

 

یکی از آزمون های اصلی در بررسی انواع سیم و کابل اندازه گیری ضخامت پوشش های پلیمری از جمله روکش می باشد . در این گفتار به روش اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها پرداخته می شود .

اندازه گیری ضخامت روکش  ممکن است به عنوان یک آزمون مستقل یا به عنوان مرحله ای از روند انجام آزمونهای دیگر ( مانند تعیین ویژگیهای مکانیکی ) مورد نیاز باشد .

این روش آزمون برای اندازه گیری تمام روکش هایی که حدود ضخامت آنها در استاندارد تعیین شده ( مانند روکش های جدا کننده و روکش نهایی ) به کار می رود .

به هر حال روشهای انتخاب نمونه ها باید مطابق استاندارد سیم و کابل مربوطه باشد .

اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها
اندازه گیری ضخامت روکش در کابل ها

 

دستگاه اندازه گیری

میکروسکوپ مدرج یا مقطع نما با بزرگنمایی دست کم ۱۰ و با دقت ۰۱/۰ میلی متر و با تقریب ۳ رقم اعشار باید برای اندازه گیری ضخامت روکش استفاده کرد . در صورت تردید ، میکروسکوپ مدرج باید به عنوان مبنا به کار رود .

تهیه آزمونه ها

پس از برداشتن همه مواد داخل و خارج روکش ( در صورت وجود ) هر آزمونه باید از یک برش نازک تهیه شود . این برش باید با یک ابزار مناسب ( چاقوی تیز و مانند آن ) در راستای عمود بر محور کابل بریده شود .

اگر نشانه گذاری روی روکش به گونه ای باشد که سبب کاهش موضعی ضخامت آن شود ، آزمونه را باید از این قسمت روکش برداریم .

روش اندازه گیری

آزمونه را زیر دستگاه طوری قرار می دهیم که محور نوری دستگاه عمود بر سطح برش روکش باشد .

روش آزمون

نمونه ها باید از سه محل به فاصله حداقل یک متر برداشته شود .

ارزیابی نتایج

میانگین تمام مقادیر اندازه گیری شده ( برحسب میلی متر ) از سه قطعه روکش نمونه برداری شده باید با تقریب دو رقم اعشار بعد از گرد شدن به عنوان مقدار میانگین ضخامت روکش محسوب گردد .

چنانچه رقم دوم اعشار ، پنج یا بیشتر باشد ، رقم اول اعشار باید به رقم بالاتر افزایش یابد . به عنوان مثال  :

۷۴/۱  به ۷ / ۱ و ۷۵ / ۱ به ۸ / ۱ باید گرد شود .

 

کم ترین مقدار به دست آمده باید به عنوان حداقل ضخامت روکش در نظر گرفته شود .

در تمام موارد ، يكي از اندازه گيري ها بايد در نازك ترين محل روكش انجام شود .

چنانچه نشانه گذاري روي روكش به گونه اي باشد كه منجر به كاهش موضعي ضخامت شود ، اين قسمت از روكش نبايد در اندازه گيري براي محاسبه مقدار ميانگين به كار رود .

در هر صورت ، ضخامت در وضعيت نشانه گذاري شده بايد مطابق حداقل الزامات مشخص شده در استانداردهاي سيم و كابل مربوط باشد .

مقدار اندازه گيري شده بايد بر حسب ميلي متر و با دو رقم اعشار باشد .

نتایج باید مطابق موارد تعیین شده در الزامات آزمون سیم و کابل مربوطه ارزیابی شوند .

 

در آزمون های مکانیکی ، مقدار ضخامت میانگین هر آزمونه باید از تمام نتایح آزمون اندازه گیری شده از همان آزمونه محاسبه شود .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/OxBSr
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها