اندازه گیری ضخامت عایق در سیم و کابل

دستگاه ادازه گیری میکروب

اندازه گیری ضخامت عایق در سیم و کابل

اندازه گیری ضخامت عایق در سیم و کابل

 

یکی از آزمون های اصلی در بررسی انواع سیم و کابل اندازه گیری ضخامت پوشش های پلیمری از جمله عایق و روکش می باشد . در این گفتار به روش اندازه گیری ضخامت پوشش های عایقی پرداخته می شود .

پیش آماده سازی

همه آزمونها باید دست کم ۱۶ ساعت پس از عملیات اکسترود ، وولکانیزه شدن ( کراس لینک شدن ) ، در صورت وجود روی آمیزه های عایق یا روکش انجام شوند .

پیش از آزمون ، همه آزمونه ها ( کهنه شده یا کهنه نشده ) باید دست کم به مدت ۳ ساعت در دمای ۲ ± ۲۳ درجه سلسیوس نگهداری شوند ، مگر اینکه در استاندارد مربوطه به جز این تعیین شده باشد .

دمای آزمون

آزمونها باید در دمای محیط انجام شوند ، مگر اینکه در استاندارد مربوطه به جز این تعیین شده باشد .

اندازه گیری ضخامت عایق

کلیات

اندازه گیری ضخامت عایق ممکن است به عنوان یک آزمون مستقل یا به عنوان مرحله ای از روند انجام آزمونهای دیگر ( مانند تعیین ویژگیهای مکانیکی ) مورد نیاز باشد .

در هر صورت ، روش های گزینش نمونه ها باید مطابق استاندارد سیم و کابل مربوطه باشد .

دستگاه اندازه گیری

   با بزرگنمایی دست کم ۱۰ و با دقت ۰۱/۰  profile projectorاز میکروسکوپ مدرج یا میلی متر و با تقریب ۳ رقم اعشار باید برای اندازه گیری ضخامت عایق کمتر از ۵/۰ میلی متر استفاده کرد .

دستگاه ادازه گیری میکروب
دستگاه ادازه گیری میکروب

در صورت تردید ، میکروسکوپ مدرج باید به عنوان مبنا به کار رود .

چنانچه زیر و یا روی عایق لایه های حفاظ الکترواستاتیکی غیر قابل برداشتن وجود داشته باشد ، نباید در اندازه گیری ها در نظر گرفته شوند .

چنانچه زیر و یا روی عایق مات ، لایه های حفاظ الکترواستاتیکی غیر قابل برداشتن وجود داشته باشد ، باید یک میکروسکوپ مدرج به کار برد .

بندهای تخت بدون روکش باید مطابق شکل اندازه گیری شده و ضخامت عایق بین دو رشته به اندازه نصف فاصله بین هادی ها در نظر گرفته شود .

در تمام موارد اولین اندازه گیری باید در نازک ترین محل انجام شود .

چنانچه نشانه گذاری روی عایق منجر به کاهش موضی ضخامت آن شود ، این قسمت از عایق نباید در اندازه گیری برای محاسبه مقدار میانگین به کار رود .

به هر حال ضخامت در محل نشانه گذاری باید مطابق با حداقل الزامات تعیین شده در  استانداردهای سیم و کابل مربوطه باشد .

ضخامت عایق ۵/۰ میلی متر یا بیشتر با تقریب دو رقم اعشار و ضخامت عایق کمتر از ۵/۰ میلی متر با تقریب سه رقم اعشار بر حسب میلی متر خوانده میشود .

نتایج باید مطابق موارد تعیین شده در الزامات آزمون سیم و کابل مربوطه ارزیابی شوند .

در آزمون های مکانیکی ، مقدار ضخامت میانگین هر آزمونه باید از ۶ نتیجه آزمون اندازه گیری شده از همان آزمونه محاسبه شود .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/y9xWB
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها