پلی پروپیلن

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن

 

پلی پروپیلن پلیمری چند منظوره با خواصی جالب توجه برای کاربردهای متفاوت است . این پلیمر همراه با پیشرفت علوم و فنون مختلف با کمک پژوهشهای علمی به وجود آمده و به کمک پژوهشهای علمی خواص آن بهبود یافته است . ماده اولیه برای تولید پلی پروپیلن گاز پروپیلن است که از نفت و گاز به دست می آید چون پروپیلن با استفاده از کاتالیزور به پروپیلن تبدیل میگردد خلوص آن ضروری است .مقدار این ناخالصیها باید به کمتر از ۳/۰ درصد برسد تا کاتالیزور فعال بماند.
امروزه در صنعت برای تولید پلی پروپیلن ایزوتاکتیک از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا استفاده میشود که ترکیبی از انواع تیتانیم کلراید هالیدهای آلومینیوم و بازهای مناسب است . کاتالیزورهای جدید که کاتالیزورهای متالوسن نام گرفته اند و شامل MGCL2 و TICL4 و استر حلقوی میباشند قادرند موجب تولید پلی پروپیلن با کاتالیزور باقیمانده کمی شوند.چگونگی انبارداری مواد اولیه آماده سازی مواد اولیه تولید کاتالیزور خالص سازی و افزودن مواد تکمیلی مورد استفاده با فنون مختلفی صورت میگیرد.این فنون برای مقرون به صرفه کردن تولید و تنوع ابداع شده اند.نشان داده شده است که مولکولهای پلی پروپیلن می توانند به شکلهای فضایی ایزوتاکتیک سیندیوتاکتیک و اناکتیک درآیند.کاتالیزورها در تولید این انواع نقش اساسی دارند.
وزن مولکولی با روشهای اسمزسنجی پراکندگی نور و با اندازه گیری گرانروی مشخص میشود.مقدار وزن مولکولی و توزیع آن برای هر تولید مشخص میباشد. در پلی پروپیلن های تولید شده کومونومرهای دیگری نیز یافت میشوند که با روشهای تجزیه ای شناسایی می شوند.

دمای ذوب پلی پروپیلن 

دمای ذوب با روشهای حجم سنجی و گرماسنجی پویشی تفاضلی مشخص می گردد.مقدار آن بسته به روش اندازه گیری ۱۷۵-۱۶۵ درجه سانتیگراد است .ساختار بلوری با پراش اشعه x مطالعه میشود و برای پلی پروپیلن واحدهای بلوری متفاوتی شناسایی شده است.
دمای تبدیل شیشه ای پلی پروپیلن از ۳۵- تا صفر درجه سانتیگراد گزارش شده است که به درصد تبلور و سرعت اندازه گیری بستگی دارد .با طیف سنجی فروسرخ و رامان ساختار شیمیایی پلی پروپیلن مشخص میگردد.شاخص سیالیت برای پلی پروپیلن های متفاوت که کاربردهای مختلفی دارند متفاوت است.
پلی پروپیلن در مجاورت هوا در اثر دما یا نور تخریب می شود که برای جلوگیری از این نوع تخریب اکسایشی از پایدارکننده ها استفاده میشود.فرآیند تخریب را با یک واکنش شیمیایی خود اکسایشی میتوان تصور کرد.در اثر تخریب شاخص مذاب و خواص فیزیکی تغییر میکند. اگر از پایدار کننده مناسبی استفاده شود پلی پروپیلن را میتوان به طور پیاپی به محصولات مختلفی تبدیل کرد.پرتوهای پرانرژی که در استرلیزه کردن و گندزدایی برخی محصولات به کار میرود موجب تخریب پلی پروپیلن می گردد.برای پایدارسازی در مقابل این پرتو از پایدار کننده های مناسبی استفاده میشود.

پلی پروپیلن
پلی پروپیلن

پلی پروپیلن یک پلیمر چند منظوره است انواع آن ساخته شده و هریک کاربرد مشخصی دارند.در قالب ریزی تزریقی در قالب ریزی دمشی کاربرد دارد.قطعات مختلفی مانند فیلم لوله قطعات مشبک ورقه نوار از آن ساخته می شود.یکی از کاربردهای قابل توجه دیگر پلی پروپیلن برای تولید الیاف و نخهای فیلامنتی است .
ابتدا پلی پروپیلن ذوب ریسی میشود و به صورت رشته های طولانی در می آید سپس در کارخانجات متفاوتی به انواع محصولات تبدیل میگردد.پارچه برای رومبلی ، لباسهای ورزشی ، تسمه ، پارچه های صنعتی ،پوشک ، پتو ، پارچه های ساختمانی از انواع این محصولات است .

روشهای تولید پلی پروپیلن

روشهای تولید عوامل موثر بر تنشهایی که هنگام تولید بر رشته های طولانی وارد میگردد مانند دما و سرعت . خواص رشته های تولیدشده را تعیین میکند . خواص پلی پروپیلن را میتوان با روشهای شیمیایی با پیوندزنی تغییر داد و می توان آنرا رنگ پذیر کرد.پلی پروپیلن به صورت مخلوط با پلیمرهای دیگر نیز استفاده شده است .از سازگار کننده ها برای بهبود خواص مخلوط استفاده میشود.

مخلوطهای معمول پلی پروپیلن عبارتند از :

مخلوط با اتیلن مخلوط با کوپلیمرهای اتیلن و مخلوط با لاستیک ERP.

پلی پروپیلن سیندیوتاکتیک مصرف تجارتی چندانی ندارد.برای تولید این نوع پلی پروپیلن از کاتالیزور مناسب استفاده میشود.پلی پروپیلن سیندیوتاکتیک می تواند به صورت بلوری درآید و دمای ذوب آن به ۱۳۱درجه سانتیگراد میرسد.پلی پروپیلن اتاکتیک یا بی نظم مانده ای است قیرمانند از محصولات جانبی تولید پلی پروپیلن ایزوتاکتیک به دست می آید.با بوجود آمدن کاتالیزورهای جدید تولید آن برای مصارف مشخصی فزونی گرفته است .پروپیلن اتاکتیک به علت عدم نظم در شکل فضایی مولکول نمیتواند به صورت بلوری درآید. در دمای اتاق در اغلب حلالهای آنی حل می شود.محصولات تجارتی پلی پروپیلن اتاکتیک غالبا همراه با پلی پروپلین ایزوتاکتیک است . در سالهای اخیر برای بهتر کردن خواص قیر مورد استفاده قرار گرفته است.

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/rzM10