هادی-مسی

هادی مسی و آلومینیمی گرد تابیده منظم

هادی مسی و آلومینیمی گرد تابیده منظم