دوربین مدار بسته

کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

دانلود کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

کتاب طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف در مدارهـای الکتریکـی جریـان ضعیـف از کابل هـا، قطعـات و اتصـالات مخصـوص ایـن فن آوری ها اسـتفاده شـده اسـت. مهـارت انجـام این اتصـالات، فرآیند نصب سیسـتم های جریـان ضعیف مانند سیم کشـی تلفن، … ادامه مطلب

0نظرات