آزمون جذب آب در کابل ها

آزمایشگاه swr سیمند کابل

آزمون جذب آب در کابل ها

آزمون جذب آب در کابل ها

پیش آماده سازی

 تمامی آزمون ها باید حداقل ۱۶ ساعت پس از ، در صورت وجود ، اکسترود کردن یا ایجاد پیوند عرضی در ترکیبات عایق بندی یا غلاف انجام شوند .

اگر آزمون در دمای محیط انجام شود ، قطعات آزمون باید برای دست کم مدت ۳ ساعت در دمای ۲۳ درجه سلسیوس نگه داشته شوند .

تجهيزات آزمون

– منابع ولتاژ مستقيم و متناوب

– ولت متر

– مخزن آب با وسايل گرم كننده

 

تهيه آزمونه ها

رشته هاي مورد آزمون بايد از نمونه اي از كابل به طول تقريبي سه متر برداشته شوند . بايد دقت نمود تا در موقع برداشتن رشته ها به عايق صدمه اي وارد نشود .

 

آزمون جذب آب به روش الکتریکی

روش آزمون

الف – آزمون مقدماتي

رشته ها را بايد در حمام آبي كه قبلاً آب آن تا دماي تعيين شده در استاندارد سيم و كابل مربوطه گرم شده است ، غوطه ور کنیم .

براي جلوگيري از آسيب مربوط به نشت جريان در امتداد سطح رشته ها به هنگام اعمال ولتاژ مورد نياز بين هادي ها و آب ، دو انتهاي رشته ها را بايد به اندازه كافي بالاتر از سطح آب قرار دهیم .

پس از غوطه ور شدن رشته ها به مدت يك ساعت در آب ، ولتاژ متناوب چهار كيلو ولت به مدت پنج دقيقه بايد بين هادي ها و آب اعمال کنیم . چنانچه در هر يك از نمونه هاي رشته ها شكست الكتريكي رخ دهد ، نمونه را بايد از حمام آب برداریم و نبايد در آزمون اصلي تعيين شده در رديف ب زير به كار ببریم . به هر حال آزمون بايد حداكثر دو بار با برداشتن نمونه ديگري از همان رشته ( كه بايد تحت آزمون مقدماتي مشابه قرار گيرد ) تكرار شود .

هدف از آزمون مقدماتي ، اطمينان از كاربرد رشته هاي سالم براي آزمون اصلي مي باشد .

ب – آزمون اصلي

رشته هايي كه در آزمون مقدماتي پذيرفته شده اند ، بايد در مخزن آبي كه دماي آن در استاندارد سيم و كابل مربوط تعيين شده ، باقي بمانند .

ولتاژ مستقيمي مطابق جداول مربوطه بايد براي مدت زمان تعيين شده در استاندارد سيم و كابل مربوط بين هادي ها و آب اعمال شود . قطب منفي به هادي هر آزمونه متصل مي شود .

 

آزمون جذب آب به روش گرانی سنجی

تهيه آزمونه ها

الف – براي كابل هايي با سطح مقطع نامي هادي معادل يا كمتر از ۲۵ ميلي متر مربع و ولتاژ اسمي کمتر یا مساوی ۰.۶ / ۱ كيلو ولت هر آزمونه بايد قطعه اي از رشته تقريباً به طول ۳۰۰ ميلي متر باشد .

ب – براي ساير كابل ها

لايه هايي با سطوح تقريباً موازي و صاف به ضخامت   ۰.۶تا ۰.۹  میلی متر بايد از عايق بريده يا برداشته شوند .

از لايه هاي بريده شده بايد آزمونه هايي به طول ۸۰ تا ۱۰۰ ميلي متر و پهناي چهار تا پنج ميلي متر تهيه شوند .

پ – دو آزمونه بايد از هر رشته تحت آزمون تهيه شوند .

 

روش آزمون

الف – در مورد آزمونه هاي رديف الف ( در تهیه آزمونه ها )

سطح آزمونه را با ماليدن كاغذ صافي مرطوب تميز كنيد .

آزمونه را در دماي ۲ ± ۷۰ درجه سلسيوس تا رسيدن به وزن ثابت خشك كنيد . اين كار را مي توان با قرار دادن آزمونه در كوره اي با فشار پايين حداكثر معادل ۶ / ۶ ميلي بار به مدت ۲۴ ساعت و در دماي ۲ ± ۷۰ درجه سلسيوس انجام داد . سپس آزمونه را در دسيكاتور خنك كنيد .

آزمونه را با دقت ۱ /۰ ميلي گرم وزن كنيد . ( جرم  M1 بر حسب ميلي گرم )

آزمونه را بر روي ميله اي به قطر حداقل شش تا هشت برابر قطر آزمونه به گونه اي خم كنيد كه به صورت U شكل در آمده و انتهاي آن را در سوراخ هايي كه در درپوش ظرف شيشه اي مناسبي ايجاد شده اند ، وارد كنيد . توصيه مي شود فقط دو آزمونه از يك رشته در ظرف شيشه اي قرار گيرند .

وضعيت آزمونه در ظرف پر شده از آب تا لبه درپوش را به گونه اي تنظيم كنيد كه ۲۵۰ ميلي متر از طول آن در داخل ظرف غوطه ور شود .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/7G1gp