آزمون جذب آب در کابل ها

آزمون جذب آب در کابل ها

آزمون جذب آب در کابل ها

پیش آماده سازی

 تمامی آزمون ها باید حداقل ۱۶ ساعت پس از ، در صورت وجود ، اکسترود کردن یا ایجاد پیوند عرضی در ترکیبات عایق بندی یا غلاف انجام شوند .

اگر آزمون در دمای محیط انجام شود ، قطعات آزمون باید برای دست کم مدت ۳ ساعت در دمای ۲۳ درجه سلسیوس نگه داشته شوند .

تجهيزات آزمون

– منابع ولتاژ مستقيم و متناوب

– ولت متر

– مخزن آب با وسايل گرم كننده

 

تهيه آزمونه ها

رشته هاي مورد آزمون بايد از نمونه اي از كابل به طول تقريبي سه متر برداشته شوند . بايد دقت نمود تا در موقع برداشتن رشته ها به عايق صدمه اي وارد نشود .

 

آزمون جذب آب به روش الکتریکی

روش آزمون

الف – آزمون مقدماتي

رشته ها را بايد در حمام آبي كه قبلاً آب آن تا دماي تعيين شده در استاندارد سيم و كابل مربوطه گرم شده است ، غوطه ور کنیم .

براي جلوگيري از آسيب مربوط به نشت جريان در امتداد سطح رشته ها به هنگام اعمال ولتاژ مورد نياز بين هادي ها و آب ، دو انتهاي رشته ها را بايد به اندازه كافي بالاتر از سطح آب قرار دهیم .

پس از غوطه ور شدن رشته ها به مدت يك ساعت در آب ، ولتاژ متناوب چهار كيلو ولت به مدت پنج دقيقه بايد بين هادي ها و آب اعمال کنیم . چنانچه در هر يك از نمونه هاي رشته ها شكست الكتريكي رخ دهد ، نمونه را بايد از حمام آب برداریم و نبايد در آزمون اصلي تعيين شده در رديف ب زير به كار ببریم . به هر حال آزمون بايد حداكثر دو بار با برداشتن نمونه ديگري از همان رشته ( كه بايد تحت آزمون مقدماتي مشابه قرار گيرد ) تكرار شود .

هدف از آزمون مقدماتي ، اطمينان از كاربرد رشته هاي سالم براي آزمون اصلي مي باشد .

ب – آزمون اصلي

رشته هايي كه در آزمون مقدماتي پذيرفته شده اند ، بايد در مخزن آبي كه دماي آن در استاندارد سيم و كابل مربوط تعيين شده ، باقي بمانند .

ولتاژ مستقيمي مطابق جداول مربوطه بايد براي مدت زمان تعيين شده در استاندارد سيم و كابل مربوط بين هادي ها و آب اعمال شود . قطب منفي به هادي هر آزمونه متصل مي شود .

 

آزمون جذب آب به روش گرانی سنجی

تهيه آزمونه ها

الف – براي كابل هايي با سطح مقطع نامي هادي معادل يا كمتر از ۲۵ ميلي متر مربع و ولتاژ اسمي کمتر یا مساوی ۰.۶ / ۱ كيلو ولت هر آزمونه بايد قطعه اي از رشته تقريباً به طول ۳۰۰ ميلي متر باشد .

ب – براي ساير كابل ها

لايه هايي با سطوح تقريباً موازي و صاف به ضخامت   ۰.۶تا ۰.۹  میلی متر بايد از عايق بريده يا برداشته شوند .

از لايه هاي بريده شده بايد آزمونه هايي به طول ۸۰ تا ۱۰۰ ميلي متر و پهناي چهار تا پنج ميلي متر تهيه شوند .

پ – دو آزمونه بايد از هر رشته تحت آزمون تهيه شوند .

 

روش آزمون

الف – در مورد آزمونه هاي رديف الف ( در تهیه آزمونه ها )

سطح آزمونه را با ماليدن كاغذ صافي مرطوب تميز كنيد .

آزمونه را در دماي ۲ ± ۷۰ درجه سلسيوس تا رسيدن به وزن ثابت خشك كنيد . اين كار را مي توان با قرار دادن آزمونه در كوره اي با فشار پايين حداكثر معادل ۶ / ۶ ميلي بار به مدت ۲۴ ساعت و در دماي ۲ ± ۷۰ درجه سلسيوس انجام داد . سپس آزمونه را در دسيكاتور خنك كنيد .

آزمونه را با دقت ۱ /۰ ميلي گرم وزن كنيد . ( جرم  M1 بر حسب ميلي گرم )

آزمونه را بر روي ميله اي به قطر حداقل شش تا هشت برابر قطر آزمونه به گونه اي خم كنيد كه به صورت U شكل در آمده و انتهاي آن را در سوراخ هايي كه در درپوش ظرف شيشه اي مناسبي ايجاد شده اند ، وارد كنيد . توصيه مي شود فقط دو آزمونه از يك رشته در ظرف شيشه اي قرار گيرند .

وضعيت آزمونه در ظرف پر شده از آب تا لبه درپوش را به گونه اي تنظيم كنيد كه ۲۵۰ ميلي متر از طول آن در داخل ظرف غوطه ور شود .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://shop.simandcable.com/7G1gp
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها