سیم مفتولی
سیم نصب ثابت
سیم مفتولی
سیم نصب ثابت

سیم مفتولی 1 در 1/5 و اطلاعات تخصصیsm-115