سیم مفتولی
سیم نصب ثابت
سیم مفتولی
سیم نصب ثابت

سیم مفتولی 1 در 2/5 و اطلاعات تخصصیsm-125