سیم مفتولی

سیم مفتولی 1 در 2/5 و اطلاعات تخصصیsm-125