سیم مفتولی

سیم مفتولی 1 در 4 و اطلاعات تخصصیsm-14