کابل قدرت افشان

کابل قدرت افشان 2 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkga-1075