کابل آرموردار

کابل آرموردار 2 در 2/5 و اطلاعات تخصصیkar-225