کابل قدرت افشان

کابل قدرت افشان 2 در 1/5 و اطلاعات تخصصیkga-215