کابل قدرت افشان

کابل قدرت افشان 2 در 2/5 و اطلاعات تخصصیkga-225