کابل قدرت افشان

کابل قدرت افشان 3 در 2/5 و اطلاعات تخصصیkga-325