کابل قدرت افشان

کابل قدرت افشان 4 در 1/5 و اطلاعات تخصصیkga-415