کابل قدرت افشان

کابل قدرت افشان 4 در 2/5 و اطلاعات تخصصیkga-425