کابل قدرت افشان

کابل قدرت افشان 5 در 2/5 و اطلاعات تخصصیkga-525