کابل آرموردار

کابل آرموردار 3 در 1/5 و اطلاعات تخصصیkar-315