کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 3 در 0/5 و اطلاعات تخصصیkkabsh-305