کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 4 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkabsh-4075