کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 5 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkabsh-50757