کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 18 در 1/5 و اطلاعات تخصصیkkabsh-1815