کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 27 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkabsh-27075