کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 27 در 1/5 و اطلاعات تخصصیkkabsh-2715