کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 27 در 2/5 و اطلاعات تخصصیkkabsh-2725