کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 36 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkabsh-36075