کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 36 در 1/5 و اطلاعات تخصصیkkabsh-3615