کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 48 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkabsh-48075