کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 48 در 1/5 و اطلاعات تخصصیkkabsh-4815