کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل کنترل افشان 60 در 1/5 و اطلاعات تخصصیkkabsh-6015