کابل کنترل انعطاف پذیر شیلد دار

کابل کنترل افشان شیلد دار 3 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkashd-3075