کابل کنترل افشان شیلد دار

کابل کنترل افشان شیلد دار 4 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkashd-4075